odbor
odborpravnirpr   financniodborrpr   odborauditurpr   Finanční odbor   odborrozvojerpr   odborsocialnirpr   odbordopravyrpr   zivnostenskyuradrpr   Odbor správy majetku   Odbor dopravy   odborkancelarestarostyrpr   oddelenispravnichcinnostirpr   odborpravnirpr   odborsocialnirpr   zivnostenskyuradrpr   Odbor životního prostředí   odborkancelarestarostyrpr   odborskolstvisporturpr   Odbor výstavby   utvartajemnikarpr   odborzprpr   odborspravymajetkurpr   utvartajemnikarpr   odborskolstvisporturpr   oddělení správních činností   odborauditurpr   odborrozvojerpr   odborvystavbyrpr